حمام گلشن

 

سردر حمام تاریخی گلشن

معرفی:

حمام گلشن در نقشه 1309 عبدالغفار در کوچه نایب السلطنه ترسیم گشته است که اکنون اثری از آن باقی نمانده است.
برای حمام مذکور در حال حاضر فاقد تاریخ مشخص ساخت بوده و مربوط به دوره قاجاریه بوده و پس از سال 1309 می باشد، با توجه به زمان ساخت و دروه استفاده می توان گفت این حمام دوره حیات کوتاهی داشته است.

خیابان مصطفی خمینی، نبش کوچه شهید بالاگر، رو به روی امامزاده سید اسماعیل، حمام قبله.

 

موقعیت فعلی:

این اثر در ناحیه سه شهرداری منطقه 12 تهران، خیابان مصطفی خمینی، نبش کوچه شهید بالاگر، رو به روی امامزاده سید اسماعیل واقع می باشد.

ویژگی اثر:

بنای حمام و نوع اجرای آن نشانگر آن است که بنا دارای طرح قبلی و با دقت بالایی اجرا شده است. وجود سه دسترسی از گذر های اطراف به بنا که در سه تراز قرار دارد به طور دقیق از یکسو به گذر عمومی خیابان مصطفی خمینی (سیروس) و معبر کوچه بالاگر، نشانگر این است که حمام در زمان حیات خود دارای اهمیت خاص بوده است.

 

سردر حمام تاریخی گلشن

معرفی:

حمام گلشن در نقشه 1309 عبدالغفار در کوچه نایب السلطنه ترسیم گشته است که اکنون اثری از آن باقی نمانده است.
برای حمام مذکور در حال حاضر فاقد تاریخ مشخص ساخت بوده و مربوط به دوره قاجاریه بوده و پس از سال 1309 می باشد، با توجه به زمان ساخت و دروه استفاده می توان گفت این حمام دوره حیات کوتاهی داشته است.

خیابان مصطفی خمینی، نبش کوچه شهید بالاگر، رو به روی امامزاده سید اسماعیل، حمام قبله.

 

موقعیت فعلی:

این اثر در ناحیه سه شهرداری منطقه 12 تهران، خیابان مصطفی خمینی، نبش کوچه شهید بالاگر، رو به روی امامزاده سید اسماعیل واقع می باشد.

ویژگی اثر:

بنای حمام و نوع اجرای آن نشانگر آن است که بنا دارای طرح قبلی و با دقت بالایی اجرا شده است. وجود سه دسترسی از گذر های اطراف به بنا که در سه تراز قرار دارد به طور دقیق از یکسو به گذر عمومی خیابان مصطفی خمینی (سیروس) و معبر کوچه بالاگر، نشانگر این است که حمام در زمان حیات خود دارای اهمیت خاص بوده است.

کروکی و نقشه هوایی

   

 

نقشه هوایی سال 93 حمام گلشن          نقشه هوایی سال 35 حمام گلشن

گالری

 

موقعیت