gorgan-1

کارفرما: سازمان مسکن وشهرسازی استان مازندران

مشاور: مهندسان مشاور خودآوند

مدیر پروژه: مهندس سید علی اکبر موسوی

 

 

 

 

 

gorgan-5

تهیه طرح بهسازی و نوسازی محدوده 106 هکتاری بافت قدیم شهر گرگان در روزهای پایانی سال 1371 و در ادامه تهیه طرح بهسازی محدوده مثلثی 43 هکتاری شمالی بافت قدیم گرگان به این مهندسان مشاور ارجاع شد. 

این طرح که در زمره اولین طرحهای سیاستگزاری مداخله در بافت های قدیمی کشور محسوب می شود در سال 1376 توسط کمیسیون ماده پنج استان مازندران به تصویب رسید و در سالهای پس از آن ملاک نوسازیها و صدور پروانه ساختمانی و مداخلات تعریض معابر بافت قدیم بوده و مرجع تصمیمات شهرداری گرگان می باشد.

 

gorgan-4

gorgan-3

gorgan-2