minoo 1

کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان-خرمشهر)

مشاور: مهندسان مشاور خودآوند

مساحت: 1820 هکتار

مسئول طرح: مهندس سیدعلی اکبر موسوی

مدیر پروژه: مهندس سلماز مصباح

minoo 2

 

این پروژه که از سوی معاونت توسعه، عمران و امورزیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند با هدف تدوین مکانیزم های توسعه پایدار جزیره مینو با رویکرد فعال سازی ظرفیتهای تفریحی ، توریستی و تجاری این جزیره در سال 1385مطرح شده بود در قالب ارائه الگوهای توسعه فضایی و محیطی به پیش رفته است.

چگونگی استفاده از ظرفیت های محیطی جزیره مینو با استفاده از امکانات منطقه آزاد اروند و به کمک و حضور مستقیم ساکنان جزیره و مردم منطقه یکی از سرفصلهایی است که نیم نگاهی نیز به اکوتوریسم و همچنین توریسم روستایی داشت.
ضمن آنکه بخشی از مأموریت های منطقه آزاد اروند در زمینه های گردشگری و بازرگانی را نیز هدف قرارداده بود.
توضیح آنکه این پروژه با تغییرات سازمانی در حوزه معاونت منطقه آزاد اروند و البته تغییر نگرش سازمان، به قرارداد منجر نشد و در حد خدمات بی اجر و مزد، ناتمام باقی ماند.