qazvin-a-1

 

 

 کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

مشاور: مهندسان مشاور خودآوند

مساحت: 38 هکتار

مسئول طرح: مهندس سید علی اکبر موسوی

مدیر پروژه: مهندس سیدعلی اکبر موسوی

 

 

 

 

qazvin-a-2

مطالعات و طراحی شهری خیابان قزوین در راستای تعریف طرحهای موضعی در پهنه های نیازمند ساماندهی با رویکرد طراحی شهری و با هدف ارتقاء کیفیت محیط شهری برای محدوده ای به وسعت حدود 38 هکتار در قالب طرح تفصیلی منطقه 11 در سال 1389 از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به این مهندسان مشاور ارجاع گردید.

این پروژه با گرایش بیشتر به موضوع ساماندهی عملکردهای محور، با هماهنگیهایی که با شرکت ساماندهی مشاغل و شهرداری منطقه صورت گرفته تهیه شده و مراحل تصویب در کمیسیون ماده پنج را طی می کند.

 

qazvin-a-4

 

qazvin-a-5

 

 

 qazvin-a-3

 

qazvin-a-6