madani 1

 

کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

مشاور: مهندسان مشاور خودآوند

مساحت: 72 هکتار

مسئول طرح: مهندس سید علی اکبر موسوی

مدیر پروژه: مهندس سیدعلی اکبر موسوی

 

 

madani 2

مطالعات و طراحی شهری محور شهیدمدنی (خیابان نظام آباد) و میدان امام حسین در راستای طرحهای موضعی در پهنه های نیازمند نوسازی در بافت های فرسوده شهر تهران با رویکرد طراحی شهری و با هدف ارتقاء کیفیت محیط شهری برای محدوده ای به وسعت حدود 72 هکتار در اسفند ماه سال 1387 از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به این مهندسان مشاور ارجاع گردید.

پهنه مورد طراحی در سه منطقه 7 و 12 و 13 شهرداری تهران قرار گرفته است و این مهندسان مشاور تلاش نموده تا در فضایی کارشناسانه و با رویکردی واقعگرایانه به برنامه ریزی و شناسایی مشکلات و نیازمندیهای محدوده طرح بپردازد.

 

madani 4

madani 5

madani 7

 

سیب