کتاب نخستین پلازای شهر تهران

انتشار یک کتاب تازه در حوزه طراحی شهری

یک گام به سوی آفرینش فضای شهری پایدار

نخستین پلازای شهر تهران

این کتاب بر پایه تجربه گردآورندگان و نویسندگان آن، از طراحی نخستین پلازا در شهر تهران به نام میدان امام حسین تدوین شده و برتری پیاده در یک فضای شهری همگانی بر آشفتگی فضای فلکه ترافیکی تحت سلطه اتومبیل ها، شناسانده شده است.

در این کتاب، اصول طرح، چهارچوب نظری پلازای شهری، روند طراحی و همچنین مشارکت در طرح و نظارت بر اجرای محوطه سازی اولیه پیاده راه های میدان امام حسین که از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به عنوان یک پروژه موضعی طراحی شهری به شرکت مهندسین مشاور خودآوند ارجاع داده شد توضیح داده می شود.

مجال آفرینش فضاهای نوآورانه با رسیدن به هنرهای دیداری و نمونه هایی شامل نگارگری دیواری و جشن های آیینی یا هنرهای نوین و نمایشگاه های فرهنگی، همه در این نوشتار نگریسته شده است. افزون بر آن، ارزنده ترین دیدگاه های فضاهای پایدار شهری جستجو و فرو گشوده شده اند. اینها دربرگیرنده دریافت مکان، هستی و رفتارهای شهروندان به عنوان صاحبان فضاهای باز همگانی و شاهد ورود و بروز یادها، باورها، ارزش ها و آفریننده رویدادها در میدان امام حسین است.

نویسندگان این نوشتار با معرفی تعدادی از پروژه های مشابه در ایران و جهان، چه آنها که حاصل تجربیات حرفه ای مشاور خودآوند است و چه آنچه در دانش فرهنگستانی و دانشگاهی یافت می شود، به زمینه ها و روند تغییر و تبدیل فضاهای شهری به عنوان یک راهبرد حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت شهروندمدار از مراحل گوناگون آفرینش فضاهای شهری پایدار در شهرها و به ویژه در شهرهای در حال رشد سخن گفته اند و دریچه ای به سوی خلق فضاهای شهری پایدار و عاری از تنش و آشفتگی گشوده اند.

این کتاب توسط همکاران شرکت مهندسان مشاور خودآوند با راهبری سیدعلی اکبر موسوی (مدیرعامل و کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی) و مونا حاجی بنده (مدیر گروه طراحی شهری و کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری شهرسازی در دانشگاه هنر تهران)، با پشتیبانی شهرداری تهران و انجمن طراحان شهری ایران منتشر شد.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می توانند با انجمن طراحان شهری ایران یا دفتر مهندسان مشاور خودآوند به شماره 02126213654 تماس بگیرند.