قاسم خیری

نام: قاسم خیری

محل تولد: هشترود

تحصیلات: کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

فارغ التحصیل سال 1387 دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی