بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت زندگی در گذر سنگلج

نگاهی به نحوه اجرای طرح بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت زندگی در گذر سنگلج که به همت کارشناسان دفتر خدمات نوسازی محله سنگلج، مهندسان مشاور خودآوند امکان پذیرفت.

تاریخ: نوروز 1395

 

لینک کوتاه