مستند سازی ابنیه ارزشمند محله سیروس "درشکه خانه"

کارشاناسان دفتر خدمات نوسازی محله سیروس_بازار وابسته به مهندسان مشاور خودآوند، در جریان مستند سازی و برداشت ابنیه ارزشمند محله سیروس این بار به سراغ "درشکه خانه" محله سیروس می روند.

لینک کوتاه