برگزاری کارگاه آشنایی با میراث فرهنگی توسط دفتر خدمات نوسازی وتوسعه محلی سیروس _ بازار با حمایت و راهبری سازمان نوسازی شهر تهران. این مجموعه کارگاه ها با هدف آگاهی بخشی به جامعه محلی برای پاسداری از آثار تاریخی و فرهنگی با دبستانه پسرانه پانزده خرداد واقع در محله سیروس آغاز به کار کرد.

تاریخ کارگاه: 12 دی ماه ۱۳۹۵