برگزاری کارگاه آشنایی با میراث فرهنگی توسط دفتر خدمات نوسازی وتوسعه محلی سیروس _ بازار با حمایت و راهبری سازمان نوسازی شهر تهران. این مجموعه کارگاه ها با هدف آگاهی بخشی به جامعه محلی برای پاسداری از آثار تاریخی و فرهنگی با دبستانه پسرانه پانزده خرداد واقع در محله سیروس آغاز به کار کرد.

تاریخ کارگاه: 12 دی ماه ۱۳۹۵

بازدید از بافت تاریخی محله سنگلج

بازدید معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 12 به همراه شهردار ناحیه 3 (بازار) از بافت تاریخی محله سنگلج با همراهی کارشناسان دفتر خدمات نوسازی محله سنگلج وابسته به مهندسان مشاور خودآوند

تاریخ بازدید: 1395/10/01

بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت زندگی در گذر سنگلج

نگاهی به نحوه اجرای طرح بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت زندگی در گذر سنگلج که به همت کارشناسان دفتر خدمات نوسازی محله سنگلج، مهندسان مشاور خودآوند امکان پذیرفت.

تاریخ: نوروز 1395

مستند سازی ابنیه ارزشمند محله سیروس "درشکه خانه"

کارشاناسان دفتر خدمات نوسازی محله سیروس_بازار وابسته به مهندسان مشاور خودآوند، در جریان مستند سازی و برداشت ابنیه ارزشمند محله سیروس این بار به سراغ "درشکه خانه" محله سیروس می روند.

لینک کوتاه